پایگاه داده‌ها (داده‌گان


پایگاه داده‌ها چیست؟

اصطلاح پایگاه داده‌ها , اصطلاحی است بسیار رایج و شناخته شده در دانش و تکنولوژی کامپیوتر , اما در تعریف این اصطلاح , در متون آکادمیک و تکنیک , عبارت یا جملات نه چندان یکسان آمده است . به جملات زیر توجه شود:
  • پایگاه داده‌ها عبارتست از مجموعه از داده‌ها
  • پایگاه داده‌ها عبارتست از مجموعه‌ای از داده‌های منطقا بهم مرتبط (و توصیف این داده‌ها) که برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی یک سازمان طراحی شده‌اند.
  • پایگاه داده ها عبارتست از مجموعه‌ای از داده‌ها به هم مرتبط
  • پایگاه داده‌ها عبارتست از داده‌های نشان دهنده اشیایی از بخشی از جهان واقع و مورد استفاده در یک کاربرد مشخص
  • پایگاه داده ها عبارتست از مجموعه‌ای از داده‌ها پایا _مانا یا ماندگار ) که در سیستمهای کاربردی در یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • پایگاه داده ها عبارتست از مجموعه‌ای از فقره داده‌های نامدار . یک فقره داده‌, در عمل می‌تواند کلمه‌ای از حافظه, صفحه‌ای از دیسک , رکوردی از فایل یاحتی فیلدی از یک رکورد باشد.
  • پایگاه داده ها در اساس چیزی بیش از مجموعه‌ای از اطلاعات نیست که مدت زمان طولانی , حتی چندین سال , می‌تواند وجود داشته باشد. در بیان عام , اصطلاح پایگاه داده‌ها به مجموعه‌ای از داده‌ها اطلاق می‌شود که یک سیستم مدیریت پایگاه داد‌ه‌ها ,مدیریت می‌شود.
  • پایگاه داده‌ها مجموعه‌ای است از داده‌ها , نوعاً نشان دهنده (توصیفگر) فعالیتهای یک یا چند سازمان بهم مرتبط


تعریف پایگاه داده‌ها "مجموعه ای از داده‌های ذخیره شده و پایا ,به صورت مجتمع (یکپارچه) (نه لزوماً بطور فیزیکی , بلکه حداقل بطور منطقی ) ,بهم مرتبط , با کمترین افزونگی , (دارای یک طرح منطقی مبتنی بر یک مدل دا‌ده‌ای و توصیف شده بویژه در محیطی انتزاعی یعنی در چارچوب همان مدل دا‌ده‌ای ) , تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز , مرود استفاده یک یا چند کاربر از یک (یا بیش از یک ) "سیستم کاربردی" ,بطور همزمان و اشتراکی ."
با توجه به این تعریف می‌توان دریافت که از دیدگاه تخصصی , هر " مجموعه‌ای از فایلها" یا "هر مجموعه‌ای از فایلهای ذخیره شده" و لزوماً پایگاه داده‌ها نیست.
قسمتهای مختلف یک محیط , می‌توانند انواع موجودیتهای مشترک داشته باشد.
برای ایجاد این سیستم (ها) در اساس دو رهیافت (رویکرد) یا مشی , وجود دارد:


تعداد بازدید ها: 9459