پایان فتنه سالار در خراسان
1- حمزه میرزا اندکی قبل از فوت محمدشاه بر اثر فشار شدیدی که از طرف سپاه سالار در مشهد به او وارد آمد و نیز حمایتی که به جمعی از مردم مشهد از سالار می کردند، ناگزیر آن شهر را رها کرد و بار دیگر مشهد به تصرف سالار درآمد.
2- در این زمان سالار یار محمدخان حاکم هرات را به کمک خود طلبید و حاکم مزبور با سپاه افغانی از هرات به مشهد حرکت کرد.
3- در نزدیکی جام، حمزه میرزا با دادن وعده هایی چند به یار محمدخان او را با خود همداستان نمود و متحداً به مشهد حمله بردند.
4- مدت 8 ماه زد و خورد بین سپاه سالار و هواداران او و سپاهیان حمزه میرزا و متعهد او یار محمدخان ادامه داشت.
5- در این زمان امیرکبیر حمزه میرزا را به تهران احضار کرد و او را به حکمرانی آذربایجان منصوب نمود و یار محمدخان را نیز نوازش و استمالت کرد.
6- امیرکبیر سلطان مراد میرزا حسام السلطنه عموی ناصرالدین شاه را با سپاه کافی و تجهیزات کامل به خراسان روانه ساخت .
7- او همجنین یکی از معتمدان خود، چراغعلیان کلهر را با نامه هایی خطاب به بعضی از علمای مشهد که در آن شهر صاحب نفوذ بودند و نیز نامه ای محبت آمیز خطاب به سالار به مشهد فرستاد و سالار را اغفال کرد.
8- بدین ترتیب زمانیکه سپاهیان حسام السلطنه نزدیک مشهد رسید سالار در محاصره افتاد و سرانجام دستگیر شد.
9- ناصرالدین شاه امر داد که سالار را با فرزندشن امیراصلان خان و برادر وی به قتل رساندند (1265 هجری)
10- حسام السلطنه به حکومت خراسان و یارمحمدخان افغان با لقب ظهیرالدوله به حکومت هرات منصوب شدند.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 13810