پارانشیم ذخیره ای


پارانشیم ذخیره ای
پارانشیم ذخیره یی در اندامهای زیرزمینی مانند ریشه و ریزوم و همچنین در دانه ها وجود دارد.
سلولهای پارانشیم ذخیره یی فاقد کلروفیل و محتوی موادی مانند گلوسیدها یا ذرات چربی و یا دانه های آلورن هستند.مغز ساقه ها و بافتهای همراه با عناصر آوندی و همچنین بخش عمقی پوست را معمولاً پارانشیم ذخیره یا سلولهای محتوی دانه های نشاسته تشکیل می دهد. فرم سلولهای پارانشیم ذخیره یی متفاوت است و به اشکال چند وجهی، مدور، بیضی و حتی ستاره یی دیده می‌شوند. جنس ذخایر در پارانشیم ذخیره یی بسیار متفاوت است بطور کلی می توان آنها را به سه گروه گلویید، لیپید و پروتید تقسیم نمود.


تعداد بازدید ها: 14876