ویژگی های شیمیایی خاک


در خصوص ویژگیهای شیمیایی خاک واکنش خاک و ظرفیت تبادل یونی خاک، قابل بحث می باشد.

تعداد بازدید ها: 9579