ویژگی های اخلاقی علی عمادالدوله


ویژگی های اخلاقی علی عمادالدوله

عمادالدوله را مورخان مردی حلیم و کریم خوانده‏اند و آن چه از احوال وی نقل کرده‏اند این دعوی را نفی نمی‏کند که عقل و تدبیر او را هم در آن چه به امور کشور داری مربوط است، ستوده‏اند و ظاهراً در برخورد با اتباع و رعایا نیز نشانه‏هایی از این تدبیر و درایت می‏توان سراغ گرفت.

در خاندان بویه، وی امیرالامراء و ارشد امراء خاندان محسوب می‏شد و امیرالامرایی معزالدوله در بغداد هم از لحاظ خانوادگی، در واقع به نیابت او بود و هرگز موجب آن نشد که تفوق وی عرضه تزلزل و تردید قرار گیرد.

تسامح عمادالدوله که با وجود تشیع با اهل سنت هم می‏توانست کنار آید نشانه اخلاق عالی وی بود. این هم که کاتب مسیحی او به نام؛ اسرائیل بن موسی، معروف به ابو سعد را مرتبه مزارت داد حاکی از همین روح تسامح بود.

تعداد بازدید ها: 5482