ویژگیهای اسم


عام . خاص

گاهی اسم تنها بر یک فرد معین دلالت می کند،وقتی که می گوییم«فرهادآمد» مقصود ما یک شخص معین است و یا در جمله «مشهد از شهرهای مذهبی ایران است» کلمه
«مشهد» و «ایران» به یک شهر و کشور معین دلالت می کند، اما وقتی می گوییم «گربه دشمن موش است» مقصود تنها گربه خانه خودمان نیست بلکه به هر گربه ای دلالت می کند.

اگر با اسم تنها یک فرد معین را بتوانیم نام ببریم به آن اسم خاص می گوییم اما اگر بتوانیم اسم را نوعی به کار ببریم که شامل افراد متعدد باشد آن را اسم عام می نامیم، پس اسم خاص کلمه ای است که برای نام بردن یک کَس معین یا یک چیز معین بکار می رود و اسم عام به کلمه ای می گوییم که با آن کسان یا چیزهای همنوع را می توان نام برد.

ممکن است یک «اسم خاص» برای نامگذاری چندین کس یا چیز بکار می رود. «فاطمه» اسم خاص است، اما هزاران نفر ممکن است فاطمه نام داشته باشند، باید بدانیم که هر بار اسم خاصی مانند فاطمه را در گفتار و یا نوشتار به کار می بریم منظور ما فرد معینی است نه اینکه همه خانمهایی که نام آنها فاطمه است.

ذات . معنی

گاهی چیزی که نام برده می شود خود به خود وجود دارد،مانند دیوار،کتاب. اما گاهی وجود آن چیز مستقل نیست بلکه وابسته به چیز دیگری است یا در چیز دیگری وجود دارد
مانند: سرخی،سرخی به تنهایی وجود ندارد و در چیزهای دیگر می شود او را دید مثل گل ، پارچه،...

به چیزی که به خودی خود وجود داشته باشد اسم ذات و به اسمی که بر مفهومی دلالت می کندکه وجودش در چیز دیگری است و نام حالتی یا صفتی است اسم معنی می گوییم.


مفرد . جمع
گاهی اسم برای نام بردن یک شخص یا یک چیز است در این حال مفرد است. در جمله های مرد آمد،چراغ روشن شد، درخت سایه دارد، اسم های مرد، چراغ و درخت مفرد هستند.

اما گاهی به وسیله اسم، چند شخص یا چند چیز را نام می بریم در جمله های مردان آمدند، چراغها روشن شدند، درختان سایه دارند، اسم های مردان، چراغها و درختان، جمع هستند چون بیشتر از یک شخص یا چیز دلالت می کنند. اسم جمع علامتی دارد که در پایان آن می آید، علامت جمع اسم در فارسی «ان» و «ها» می باشد.


تعداد بازدید ها: 20743