ویتیکنیت


img/daneshnameh_up/5/55/Nagyagite.jpg
ویتیکنیت - بلورها به شکل ستونهای طویل (21 میلیمتر) که درباریتین رشدنموده اند
ویتیکنیت (Wittichenite)
Cu3BiS3
سیستم تبلور
ندارد
صدفی - نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
شکننده
نوع سختی
بلوری - آگرگاتهای توده ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان ، نامیبیا ، امریکا و انگلیس
HCL , NO3H محلول در
درشعله ذوب میشود
Cu=38.46% Bi=42.15% S=19.39% با انکلوزیون نقره
ترکیب شیمیایی
خاکستری سربی
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
آمپلکتیت - بیسموتینیت - تنانتیت
تشابه کانی شناسی
بیسموتینیت- تنانتیت
هیدروترمال
منشا تشکیل
آسیکولار- پهن و کوتاه- کشیده
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. درآلمان غربی است wittichen نام محل
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-2.56.36.7


منبع
تعداد بازدید ها: 6224