وزیگنیئیت


img/daneshnameh_up/8/8d/Vesigniete.jpg
(وزیگنیئیت - اگرگات ورقه ای (عرض تصویر 40 میلیمتر
وزیگنیئیت (Vesigniete)
BaCu3(OH VO4)2
سیستم تبلور
خوب
شیشه ای
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلور- ماکل پلی سنتتیک - اگرگات ورقه ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، چک و اسلواکی و URSS
BaO=25.91% CuO=40.33% V2O5=30.72% H2O=3.04%
ترکیب شیمیایی
سبز - زرد تا سبز زیتونی
رنگ کانی
سبز روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
پهن و کوتاه - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. گرفته شده است ، L.Vesignie از نام یک کلکسیونر فرانسوی کانیها
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
344.05-


منبع
تعداد بازدید ها: 6472