وردلیت


img/daneshnameh_up/3/3c/Verdelite.jpg
وردلیت - بلور (15میلیمتر) وردلیت که روی آلبیت رشد پیدا کرده است
وردلیت (Verdelite)
سیستم تبلور
/ناکامل - مطابق با سطح /1011
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات متراکم - شعاعی - رشته ای
اشکال ظاهری
.در اسیدها نامحلول است
و غیره Cr , Ti , V , Li و گاه حتی Mn , Ca Fe3+, ترکیب شیمیایی بسیار متغیر با انکلوزیون های مهم
ترکیب شیمیایی
سبز - سبز تیره
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
.بریده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن به عنوان سنگ ظریف و نوعی جواهر به کار برده می شود
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی وردلیت شبیه تورمالین است
سایر مشخصات
.یعنی سبز گرفته شده است viridis از کلمه لاتین
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
----


منبعتعداد بازدید ها: 6781