واکنشهای شامل ایزومرهای فضایی


واکنشهای شامل ایزومرهای فضایی Reactions involving stereoisomenrs


تاکنون مطالعه ما از شیمی فضایی عمدتاً محدود به شناخت انواع مختلف ایزومرهای فضایی، چگونگی پیشگویی وجود آنها و نحوة نامگذاری و طبقه‌بندی آنها بوده است. ما خواص آنها را صرفاً به طور عمومی مقایسه نمودیم.
حال اجازه دهید مطالعه امکان وجود ایزومرهای فضایی را ادامه داده به شرکت آنها در واکنش‌های شیمیایی نظری بیندازیم| واکنشهایی که در آنها ایزومرهای فضایی ایجاد شده و یا مصرف می‌شوند و واکنشهایی که در آنها واکنشگر، از نوع معمولی ( یعنی غیرفعال نوری) و واکنشهایی که در آنها واکنشگر فعال نوری است.
موارد زیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

(الف) تبدیل یک مولکول ناکایرال به یک مولکول کایرال با ایجاد یک مرکز کایرال.

(ب) واکنشهای مولکولهای کایرال که در آن پیوندهای مرکز کایرال شکسته نمی‌شوند و بررسی این که چگونه این واکنشها می‌توانند برای ارتباط دادن کنفیگوراسیون یک ترکیب به دیگری مورد استفاده قرار گیرند؛

(ج) واکنشهایی از نوع (ب) که در آنها مرکز کایرال دومی ایجاد می‌شود؛

(د) واکنشهای ترکیبات کایرال با واکنشگرهای فعال نوری.

سپس شیمی فضایی یک واکنش را که قبلاً مورد مطالعه قرار داده‌ایم، - هالوژن دارشدن رادیکال آزاد آلکانها- مورد بررسی قرار می‌دهیم و خواهیم دید که چگونه شیمی فضایی می‌تواند برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره مکانیسم واکنش مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام این عمل

(هـ) واکنش یک ترکیب کایرال را که در آن یک پیوند به یک مرکز کایرال شکسته می‌شود مورد بررسی قرار خواهیم داد.


تعداد بازدید ها: 8825