واکسیناسیون افراد هفت سال و بالاتر که در وقت مقرر مراجعه ننمایند


اولین مراجعه ب.ث.ژ، دوگانه ویژه بزرگسالان، قلج اطفال سرخک
6 هفته بعداز اولین مراجعه دوگانه ویژه بزرگسالان، فلج اطفال
6 هفته بعداز دومین مراجعه دوگانه ویژه بزرگسالان، فلج اطفال
6 ماه بعداز سومین مراجعه دوگانه ویژه بزرگسالان، فلج اطفال
10سال بعداز چهارمین مراجعه دو گانه ویژه بزرگسالان و هر ده سال یکبار تکرار می شودتعداد بازدید ها: 2736