واژگان زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک


تصویرتصویرتصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
ناپیوستگی دگرشیبتغییر در امتداد لایه ها.
angular unconformity
تصویر تاقدیسیک ساخت زمین شناسی که لایه های تغییر شکل یافته بوده و لایه های بیرونی قدیمی ترند .
Anticline
قلهبه بالاترین نقطه یک کوه یا ساخت زمین شناسی گویند .
Apex
سست کرهمنطقه ای در داخل زمین که زیر پوسته و بالای گوشته قرار دارد و سنگها حالت نیمه خمیری را نشان می دهند.
Asthonosphere
سطح محوری سطحی بر روی چنین که در بر گیرنده محور چین میباشد
Axiall surface
با تولیت شکل خاصی از توده های نفوذی که حجم و گسترش زیادی دارد)
Batholiths
لایه بندیقرار گرفتن موازی و روی هم لایه های رسوبی را گویند
Bedding
خمشخمیده شدن لایه های رسوبی در اثر نیروهای تکتو نیکی
Bending
گمانهچاههای یا چاله های حفر شده روی زمین به منظور اکتشافات معدنی یا به منظور کار بردهای مهندسی....
Borehole
برششکسته شدن یک جسم در یک سطح خاص که نیروهای متفاوت در خلاف جهت هم بر آن وارد می شود
Breccia
فشارشتداخل نیروهای هم جهت و هم راستا و تأثیر آن در یک جسم را گویند
Compression
هم شیبیعنی هماهنگی یک ساخت زمین شناسی با لایه ها یا ساختهای اطراف و در بر گیرنده
Concordant
اشتقاق قاره ها حرکت قاره ها نسبت به هم در طول زمانهای زمین شناسی
Continental drift
خزشنوعی عکس العمل سنگها در برابر نیروهای وارد بر آن .
creep
خط الرأس خطی که از بلندترین نقطه تاقدیس می گذرد
Crest line
لایه بندی متقاطعیک ساخت رسوبی که به صورت لایه های مایل که همدیگر را قطع می کنند دیده می شود و در محیطهای قاره ای دیده می شود .
Cross bedding
تصویرتغییر شکل تغییرات هندسی حاصل از تأثیر نیروها بر سنگ
Deformating
شیبمیزان زاویه یک ساخت یا لایه رسوبی با زمینه یا شکلهای اطراف .
Dip
نا هم شیبنا هماهنگی شیب یک ساخت یل لایه رسوبی با زمینه یا سنگهای اطراف.
Discordant
گنبدبر آمدگیهای حاصل از با لاآمدن نمکها یا آتشفشانها و ...را گویند
Dome
کشساننوعی تغییر شکل ماده که تغییرات بعد از حذف نیرو از بین می روند .
Elastic
مشخطه مشخطات فیزیکی و هندسی و آرایش یک ماده را گویند
Fabric
گسستگیدر هم شکستن شبکه بیرونی یک جسم در اثر بالا رفتن نیرو از حد توان جسم .
Failure
تصویر گسلشکستن و جابجایی سنگهای پوسته زمین نسبت به هم.
Fault
چین ساخت زمین شناسی حاصل از تغییر شکل لایه هایی که قسمتی از لایه ها به طرف بالا و منحنی به طرف پایین حدکت می کند .
Fold
محور چینمثل یک خط تقارن عمل می کند و دو طرف چین را از هم جدا می کن.
Fold axis
اصطکاک داخلییک مشخصه از جسم (سنگ) که میزان مقاومت آن در برابر نیروهای خارجی را نشان می دهد .
Iinternal friction
درزه و شکستگیمسیر ظاهری سالیانه خورشید در کره آسمانی.
Joint
لاکولیت ساختت حاصل از توده های نفوذی که به شکلل گنبدی می باشد.
Laccolith
اُاُییددانه های رسوبی که دارای هسته ای از جنس کلسیت یا گوارتز بوده و اطراف آن را لایه هایی از رسوبات فرا گرفته اند
ooid
تصویرحرکات کوهزایی فرآیندهایی که مدت اثر آنها از نظر زمین شناسی کم توده ولی انرژی زیادی را صرف تغییرات در پوسته می کنند
orogeny
ناپیوستگی بدون فرسایشنوعی ناپیوستگی که تشخیص آن خیلی سخت بوده و مرز ناپیوستگی به سختی مشخص است
Paraconformity
فاکولیتنوعی ساخت اولیه توده های نفوذی
Phacolith
پرتگاه کوهپایه‌ایدر پای سلسله کوهها و در مناطقی که گسله های فعال وجود دارند دیده می شود
Piedmont scarp
تغییر شکل صفحه‌اینوعی تغییر شکل که گسترش در دو بعد و فشار در یک بعد زیاد است
Plan strain
تکتونیک صفحه‌ایشاخه ای از تکتونیک که نیروهای بزرگ و تغییرات حرکت صفحه های پوسته ای را در سطح جهانی بررسی می کنند
Plate Tectonic
زاویه میلزاویه ای که یک ساخت رسوبی با افق می سازد
Plunge
نسبت پواسوننسبت تغییرات قطری یک جسم به تغییرات طولی یک جسم را گویند
Poisson ratio
تنش اصلیتنشی که بر سطح اصلی وارد می شود
Principle stress
اثر قطرات بارانآثار به جا مانده از برخورد قطرات باران بر روی رسوبات نرم
Rainprints
چین خوردگی مجددچین خوردگی دوباره یک چین را گویند
Refolding
گسل معکوسگسلی که فرا دیواره به سمت بالا حرکت می کند
Reverse fault
دایک حلقویدایکی که در اطراف یک دهانه آتشفشان تشکیل می شود
Ring dike
ریپل مارکنوعی ساخت رسوبی که در اثر جریانات آشفته بوجود می آید و اغلب جهت جریان را نشان می دهد
Ripple mark
گسیختگیشکستن یک سنگ در یک امتداد خاص که ضعیف است را گسیختگی گویند
Rupture
برشبریده شدن یک جسم در اثر وارد شدن نیروهای مخالف
Shear
سپرمناصقی که دارای ثبات تکتونیکی بوده و چند میلیارد سال بدون تحولات زمین شناسی و تکتونیکی بوده اند
Shield
سیلننوعی ساخت اولیه توده های نفوذی که به موازی با امتداد لایه ها قرار می گیرد
Sill
استوکنوعی ساخت توده های نفوذی که به صورت توده ای بوده و کوچکتر از باتولیت می باشد
Stock
تغییر شکلتغییرات حاصل از وارد شدن فشار یا تنش در یک جسم را گویند
Strain
مقاومتتوانایی یک جسم در مقابل نیروهای وارد بر آن
Strenght
امتدادصفحه ای از یک لایه یا ساخت که بر روی آن می توان یک خط افقی رسم کرد
Strike
تصویر ناودیسنوعی چین که در آن لایه های قدیمی در بیرون آن قرار دارند
Syncline
تکتونیکعلمی که نیروهای حاصل از فرآیندهای مختلف زمین شناسی و تأثیر آن برروی پوسته زمین در مقیاس کوچک را بررسی می کنند
Tectonic
کششوارد شدن دو نیروی هم امتداد ولی در خلاف جهت هم بر یک نقطه
Tension
گسل راندهگسل معکوسی که زاویه آن خیلی کم می باشد و یک قسمت در زمین بر روی قسمت مجاور قرار می گیرد
Thrust fault
توفنوعی مواد جامد آتشفشانی
Tuff
ناپیوستگیوجود انقطاع رسوبی یا به هم خوردن نظم در یک لایه رسوبی یا یک سکانس را نا پیوستگی گویند
unconformity
تعداد بازدید ها: 38113