والانتینیت


img/daneshnameh_up/d/d1/Valentinite.jpg
والانتینیت - تجمع بلورهای درشت رشته ای با
(جلای صدفی (رشته ها تا 14 میلیمتر طول در والانتیت
والانتینیت (Valentinite)
Sb2O3
سیستم تبلور
/کامل - مطابق باسطح /010/ و /110
الماسی - صدفی
شکستگی
نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
بلورهای اغلب شیاردار- آگرگاتهای بادبزنی - شعاعی - دانه ای
اشکال ظاهری
تقریباََ ‌کمیاب ; آلمان ، چک و اسلواکی ، فرانسه ، الجزیره و بولیوی
به راحتی در شعله ذوب میشود محلول در
. اسید استیک و کلریدریک و نیتریک گرم
Sb=83.54% O=16.46% با انکلوزیون As
ترکیب شیمیایی
سفید خاکستری -خاکستری - زرد یا متمایل به قرمز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی
منشا تشکیل
منشوری - ندرتاْ پهن و کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است B.Valentinus از نام شیمیست آلمانی قرن شانزدهم
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
235.65.8


منبع
تعداد بازدید ها: 5389