وادی القری


وادی القری به منطقه‌ای در شمال غربی مدینه گفته می‌شد و در حقیقت دره طولانی و بزرگی بود که راه بازرگانی شام را به یمن وصل می‌کرد. در هر منطقه‌ای از وادی القری که امکانات زندگی وجود داشت، قبائل مختلفی از اعراب و یهودیان سکونت داشتند. به‌همین دلیل، در طول این دره دهکده‌هایی پدید آمده و اطراف آنها با سنگ‌هایی محصور شده بود. مرکز همه این دهکده‌ها «یثرب» به شمار می‌رفت.
در سال 7 هجری پس از فتح خیبر و فدک، میان پیامبر و یهودیان ساکن در این منطقه جنگی اتفاق افتاد که به غزوه وادی القری مشهور است. یهودیان این منطقه به حمایت بعضی از مشرکان، به سپاه اسلام حمله کردند و مسلمانان نیز با آنان جنگیدند.
در روز دوم جنگ، یهودیان مصالحه کردند و پذیرفتند که جزیه پرداخت کنند. به هر حال فتح این منطقه در جمادی الآخر سال 7 هجری صورت گرفت.

منابع:
تاریخ گزیده، ص 14/ معجم البلدان.


تعداد بازدید ها: 14884