هوا را چطور می توان فشرده و متراکم کرد؟


یک لیوان را طوری بگیرید که دهانه آن به طرف پایین باشد . سپس آن را به همان صورت داخل ظرف پر آبی فرو برید .
img/daneshnameh_up/2/21/pp13.jpg

مشاهده خواهید کرد که :

مقدار کمی از آب وارد آن می شود امّا هیچ حباب هوایی نمی تواند از داخل آن فرار کند .

توضیح :

فشار آب ، هوای داخل لیوان را در فضای کوچکتری نگه می دارد .
ذرات کوچک هوا ( مولکولهای هوا ) بر یکدیگر نیرو وارد می کنند و عمل کمپرس یا فشردگی هوا صورت می گیرد . هوای فشرده شده وقتی آزاد شود دارای انرژی است و بسیاری از ماشینها بر همین اساس کار می کنند .

تعداد بازدید ها: 10669