هلیو دور


img/daneshnameh_up/1/1e/Heliodore.jpg
هلیودور
هلیو دور (Heliodore)
Al2Be43(Si6O8)
سیستم تبلور
/ناقص - مطابق با سطح /0001
شیشه ای - صدفی
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات دانه ای - فشرده - شعاعی
کمیاب ; یافت شده درپگماتیت های کوچک و در ژیزمان های
پنوماتولیتیکی و هیدروترمال در نامیبیا ، برزیل ، ماداگاسکار و روسیه
. HF محلول در
BeO=13.96% Al2O3=18.97% SiO2=67.07% و
ادخال هایOH,Cs,Li,Na ,Mg,Mn,Fe,Ca,Cr
ترکیب شیمیایی
بی رنگ - قرمز - سیاه - سیاه جواهری
سبز تیره - صورتی - آبی تیره
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
پگماتیتی - هیدروترمال - پنوماتولیتی - دگرگونی
منشا تشکیل
منشوری - ورقه ای
شکل بلورها
محل پیدایش
لومینسانس تیره دارد بریل های قرمز آمریکا همراه با
. تریدیمیت و هماتیت و اسپارتیت و توپاز حاصل ژیزمان های لاوای ریولیتی هستند
سایر مشخصات
.از واژه هلیوس اخذ شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
7.582.632.8


منبعتعداد بازدید ها: 6787