هشت پایان
این گروه از سر پاییان می باشند: ( حلزونها با دستهای حلقه ای ). دستهای آنها غده های مکنده ای دارند که برای گرفتن طعمه بکار می روند. آنها چشمهای درشت و قوی ترین سیستم عصبی را در میان گروه بی مهرگان به خود اختصاص داده اند بیشتر آنها بوسیله نیروی محرکه جت حرکت می کنند و می توانند با سرعت زیاد به سمت عقب، خود شلیک کنند.

هشت پا دارای هشت پا بوده و و آرواره های سخت و به شکل منقار دارد. هشت پا بوسیله خزیدن در بستر دریا حرکت می کند. هشت پا می تواند بوسیله تغییر رنگ استتار کند و یا با همنوعان خود صحبت کند.

img/daneshnameh_up/5/5f/8pa_abi.jpg

از نمونه هشت پایان هشت پای حلقه آبی است.علی رغم اندازه کوچکش، این هشت پا(که دارای حلقه های آبی رنگ روی پوست بدنش می باشد. ) مرگبار بوده و قادر است انسان را از بین ببرد. او طعمه اش را بوسیله دستهای مکنده اش محکم می گیرد و بعد او را بوسیله آرواره منقاری شکلش نیش می زند. او وارد کردن بزاق سمی به بدن طعمه او را فلج می کند. او مثل دیگر هشت پاها، هم می تواند به آهستگی بخزد که این کار را به کمک دستهایش انجام دهد و هم می تواند در آب سرعت بگیرد که این کار را به شیوه سیستم جت انجام می دهد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 19666