هدروشیت


img/daneshnameh_up/3/38/Hodrushite.jpg
هدروشیت - آگرگات سوزنهای ظریف (تا 2 میلیمتر با
(کالکوپیریت و کوارتز در سطح صیقلی
هدروشیت (Hodrushite)
Cu8Bi12S22
سیستم تبلور
ندارد
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات دانه ریز و دانه های نامنظم
اشکال ظاهری
کمیاب ; چک و اسلواکی
HNO3 محلول در
Cu=13.66% Bi=18.95% S=18.95%
ترکیب شیمیایی
خاکستری فولادی - انعکاس زرد رنگ روی شکستگی تازه
رنگ کانی
خاکستری تیره
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شاخة جواهری
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.هدروشا در چک و اسلواکی گرفته شده است Hodrusa از نام محل
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
44.56.45-


منبع
تعداد بازدید ها: 6390