هاوئریت


img/daneshnameh_up/f/f3/Hauerite.jpg
(هاوئریت - بلور اکتائدری همراه با گوگرد (10 میلیمتر
هاوئریت (Hauerite)
MnS2
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
کامل
الماسی - نیمه فلزی
نیمه صدفی - نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلوری - آگرگات توده ای
اشکال ظاهری
. در اسید کلریدریک حل شونده و ذوب شونده است
Mn=46.14% S=53.86%
ترکیب شیمیایی
خاکستری - قهوه ای -قهوه ای تیره
رنگ کانی
قهوه ای - قرمز
رنگ اثر خط
Mn محتوای و اشعه ایکس
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
رسوبی - گازهای ماگمائی - آتشفشانی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. اخذ شده است J.R.Hauer از نام زمین شناس اتریشی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ43.5ــ


منبعتعداد بازدید ها: 6184