هارموتوم


img/daneshnameh_up/f/fd/Harmotomesang.jpg
(هارموتوم - بلور محدود از دو طرف (10 میلیمتر
هارموتوم (Harmotome)
Ba Al2Si6O16 .6H2O
سیستم تبلور
ناقص
نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
ترد
نوع سختی
ندارد
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، نروژ، انگلیس ، امریکا و غیره
HCl محلول در
BaO=21.18% Al2O3=14.09% SiO2=49.8% H2O=14.94% و ادخال های K
ترکیب شیمیایی
سفید - خاکستری - زرد - قرمز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
کلسیت، باریت، فیلیپسیت، کوارتز و غیره
منشا تشکیل
منشوری - قرصی - ماکله
شکل بلورها
آلمان غربی
محل پیدایش
سایر مشخصات
یعنی تجمع Harmos از کلمات یونانی
. بمعنای بریدن و قطع کردن گرفته شده است temnein و
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ4.52.442.5


منبعتعداد بازدید ها: 6388