نیر فارابی اصل


نام کاربر: نیر فارابی اصل

تخصص: فارغ التحصیل آمار و دانشجوی مهندسی شهرسازی

نوع فعالیت در دانشنامه:
فعالیت در انجمن (مدیر انجمن روان شناسی)
ویرایش مقاله
ساختاربندی
تالیف مقاله

تعداد بازدید ها: 6873