نوش


نوش
Nectar


نوعی ماده قندی است که برخی سلولها به خارج ترشح می نمایند این ماده یا در گودیهای مخصوص باقی می ماند و یا آنکه در همان ناحیه ترشح شده سلولها را فرا گیرد. وجود ماده قندی نوش داخل گل سبب می گردد که حشرات به سوی آن جلب شده انتقال دانه های گرده بر روی مادگی پایه های مختلف گیاه به سهولت انجام پذیرد.


تعداد بازدید ها: 5764