نوشته ای از غیب برای حاملان سر مقدس امام حسین علیه السلام


روایت شده که حاملان سر مقدس امام حسین علیه السلام در اولین منزلگاهی که توقف کردند، به شرابخواری نشستند اما ناگهان دستی از دیوار پدیدار شد و با قلمی آهنین چنین نوشت:« آیا امتی که حسین را کشتند، می‌توانند به شفاعت در روز قیامت امید داشته باشند؟!»
آنها با دیدن این صحنه، وحشت کردند و از آن جا به راه افتادند.

و نیز از ابن سیرین نقل شده است که صد و پنجاه سال پیش از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله سنگی را یافتند که همین عبارت به زبان سریانی بر آن نقش بسته بود.

در روایتی دیگر، نقل شده است که حاملان سر مقدس امام در میان راه به دیری رسیدند و در آن جا فرود آمدند تا نیمه روز استراحت کنند، و در آن جا بود که دیدند بر یکی از دیوارها این عبارت نوشته شده است. از راهب پرسیدند:« چه کسی این را نوشته است؟»
گفت:« از صد و پنجاه سال پیش از پیامبر اسلام در این جا نقش بسته است.»

منابع:

  • نفس المهموم، ص 235.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5517