نوتوریزه


نوتوریزه
notorhizee


دانه ای که در آن ریشه چه و ساقه چه گیاهک در پشت لپه خمیده قرار می گیرند.


تعداد بازدید ها: 5436