نواقص تئوری اتمی دالتون
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد شیمی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب شیمی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


نواقص تئوری اتمی دالتون


نظریه اتمی دالتون به مفهوم کلی آن امروزه نیز معتبر است. لیکن در برخی از اصول آن تغییراتی ایجاد شده است. در زیر نکاتی چند از قوت و ضعف این تئوری که به مرور زمان روشن گشت، آورده شده است:


نقاط قوت

1. تغییر حالت فیزیکی مواد توجیه می‌شود.
2. تشکیل ترکیبات به نسبت جرمی ثابت را توضیح می‌دهد.

نقاط ضعف


1. خواص الکتریکی ماده (وجود الکترون، پروتون و نوترون، الکترولیز، ظرفیت عناصر و ...) را توجیه نمی‌کند زیرا دالتون اتم را تجزیه ناپذیر می‌داند.
2. خواص رادیواکتیو عناصر را توجیه نمی‌کند.
3. امروزه می‌دانیم در واکنشهای هسته‌ای، اتمها خلق و یا نابود می‌شوند و یا حتی می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند.
4. برای تغییر تدریجی خواص عناصر در جدول تناوبی توضیحی ندارد.
5. اتم از اجزایی تشکیل یافته که مغایر با فرضیات دالتون است.
6. با پیدایش مفهوم ایزوتوپ، می‌دانیم تمام اتمهای یک عنصر ممکن است جرم یکسان نداشته باشند، در اینصورت باید بگوییم که تمام اتمهای یک عنصر از لحاظ شیمیایی به هم شبیه و اتمهای یک عنصر از لحاظ شیمیایی با اتمهای عنصر دیگر تفاوت دارند. علاوه بر این ما می‌توانیم یک جرم متوسط برای اتمهای هر عنصر در نظر بگیریم. در بسیاری از محاسبات اگر عنصر را از یک نوع اتم با جرم متوسط بدانیم اشتباهی به وجود نمی‌آید.
7. در حال حاضر می‌دانیم که جزء بسیار ناچیزی از ماده در یک واکنش شیمیایی قابل تبدیل به انرژی بوده و از این‌رو بجاست که از '' قانون بقای جرم و انرژی " صحبت کنیم و نه فقط قانون بقای جرم!
8. دالتون به وجود مولکول چند اتمی از قبیل برای یک عنصر پی نبرد و کوچکترین ذره همه عناصر را اتمهای منفرد پنداشت.
ولیکن در مجموع می‌توان نظریه اتمی دالتون را یکی از نظریات مقدماتی و جامع پیرامون اتمها و رفتار آنها دانست.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/chemistry/content/pdf/0092.pdf
تعداد بازدید ها: 26000