نقطه کور خود را بیابید


وسایل مورد نیاز

  • یک عدد چراغ قوه کوچک با نور بسیار ضعیف

برای تهیه نور ضعیف از این روش می توان پیروی کرد:
از یک چراغ قوه کوچک که به وسیله دو باطری روشن می شود استفاده کرده به جای دو باطری از یک باطری و یک قطعه رسانا به عنوان رابط استفاده می کنیم . ( برای مثال می توان از یک میخ هم اندازه با باطری یا هر قطعه رسانای دیگر که خاصیت الکتریکی خاصی ندارد استفاده کرد. این کار تنها برای کامل کردن مدار است. )
img/daneshnameh_up/3/3d/mz3.jpg

با این روش نور لامپ به مقدار کافی کاهش یافته و تبدیل به یک نقطه نورانی می شود.

شرح آزمایش

چراغ قوه ضعیف را در دست چپ گرفته و روشن کنید و مقابل بینی در صورتی که بازوها باز باشند مطابق شکل قرار دهید.
img/daneshnameh_up/3/36/mz4.jpg

چشم راست را ببندید . با چشم چپ به روبرو نگاه کنید. منبع نور را آرام آرام به سمت چپ ببرید. در یک لحظه متوجه می شوید که منبع نور دیده نمی شود آن منطقه (نقطه) از چشم که تصویر منبع نور تشکیل شده است نقطه کور می گوییند .
حال اگر چشمانتان را کمی به طرف منبع نور بچرخانید می توانید منبع نور را ببینید .
آزمایش را برای چشم راست تکرار کنید .
شما می توانید با تکان دادن منبع نور در اطراف محلی که منبع دیگر دیده نمی شود، ناحیه از اطراف را که تصویر ان ناحیه روی نقطه کور می افتد به راحتی مشخص کنید .
توجه کنید هنگامی که منبع، دیگر دیده نمی شود شما در آن محل یک حفره سیاه نمی ببینید .

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

اعصاب و رگهای حامل خون شبکیه در روی سطح داخلی شبکیه قرار دارند نور وارد شده به چشم از آنها عبور کرده سپس توسط سلول های حساس به نور شبکیه جذب می شوند. اما این رگها و اعصاب از یک نقطه وارد چشم می شوند در این نقطه سلول های حساس به نور شبکیه وجود ندارد و در نتیجه تصویر تشکیل شده در این نقطه جذب و به مغز مخابره نمی شود به همین دلیل است که به آن نقطه کور می گویند.
اما شما نمیتوانید در آن محل منطقه سیاه ببینید زیرا چشم و مغز این منطقه را در دید پر میکنند .
در این آزمایش شما درک کردید که نقطه کور در مرکز منطقه دید قرار ندارد.


تعداد بازدید ها: 9897