نظریه الکترونی


تعریف نظریه الکترونی :


نظریه ای که خواص الکتریکی اجسام را به وجود الکترونهای داخل آنها و حرکتشان نسبت می دهد، نظریه الکترونی نامیده می شود.

حوزه عمل نظریه الکترونی:


این نظریه بسیاری ازپدیده های فیزیکی را به طریقی ساده و ملموس توجیه می کند. به این دلیل مفاهیم الکترون در پذیرش و مطالعه این نظریه لازم است. و اکثر آزمایش های الکتریسته با این نظریه توجیه و تحلیل می شود.

تحلیل چند آزمایش با نظریه الکترونی:


  • در فلزات و رساناها بارهای الکتریکی می توانند به آسانی از جسمی به جسم دیگر عبور کنند این به معنی این است که بارهای الکتریکی می توانند آزادانه در رسانا ها حرکت کنند. بر این اساس جسمی که بارهای الکتریکی بتوانند آزادانه در آن حرکت کنند، رسانای خوبی است.

  • شیشه رسانای ضعیفی است. می توانیم نتیجه بگیریم که حرکت ذرات الکتریکی از ناحیه ای در داخل شیشه (و سایر رسانا ها) به ناحیه دیگر با مانع مواجه است. در محلول هایی با رسانایی بالا (مثل نمک معمولی) ، بارهای مثبت و منفی می توانند به آسانی حرکت کنند.

    البته در فلزات یونها حرکت نمی کنند و تنها حاملین بار در فلزات الکترونها هستند. الکترونهایی که آزادانه در فلز حرکت می کنند الکترونهای آزاد یا الکترونهای رسانشی نامیده می شوند.

تاثیر باردار کردن اجسام روی ساختارش:


وقتی که جسمی را باردار می کنیم، در آن در مقایشه با تعداد عادی الکترونها در جسم پایدار نشده ، اضافه یا کمبود الکترون بوجود می آوریم. در این مورد الکترونها از جسم دیگری عاریه گرفته می شوند، آنها نه بوجود می آیند و نه نابود می شوند «قانون بقای بار) در نتیجه بار دار کردن و یا بی بار کردن اجسام عبارتست از توزیع دیگری از الکترونها بدون هیچ تغییری در تعداد کلی آنها.

توزیع بار روی اجسام:


وقتی رسانایی به رسانای بی بار متصل شود، بار بین دو جسم توزیع می شود. و مهم است بدانید که بار الکتریکی روی سطوح خارجی اجسام رسانا توزیع می گردد. و مقدار آن در نقاط نوک تیز رساناها بیشتر است.

از دید نظریه الکترونی ، بصورت زیر صورت می گیرد. که اگر جسم اول به طور منفی باردار شده باشد الکترونها توسط آن دفع می شود و به جسم دیگر انتقال می یابد. ولی اگر جسم اول بطور مثبت باردار شده باشد الکترونهای جسم دوم که خنثی بود، را جذب می کند. در هر دو مورد تا وقتی که تعادل برقرار شود بار در جسم اول کاهش و در جسم دوم افزایش می یابد.

مباحث مرتبط با نظریه الکترونی:
تعداد بازدید ها: 22786