نظام فکری جدید ارمغان اسلام ایرانیان


اسلام نظام طبقاتی ایران را فرو ریخت!

اسلام بدون شک یک نظام فکری و اعتقادی جدید به ایران داد و مردم ایران به شکل بی‌سابقه‌ای نظامات فکری و اقتصادی اسلام را پذیرفتند و اعتقادات پیشین خود را دور ریختند و این پذیرش تدریجی بیشتر در دوره استقلال و قدرت اعراب صورت گرفت.

علت نفوذ این نظام فکری در ایران از یک طرف مربوط است به این که اسلام از یک امتیاز خاص برخوردار است که هیچ آیینی مانند آن این اندازه نتوانسته است روح مردم مغلوب را تحت تأثیر و نفوذ معنوی خود قرار دهد.

گوستاو لوبون گوید:شریعت و آیین اسلام در اقوامی که آن را قبول نموده تأثیری به سزا بخشیده است و در دنیا کمتر مذهبی پیدا شده که به قدر اسلام در قلوب پیروانش نفوذ و اقتدار داشته بلکه غیر از اسلام شاید مذهبی یافت نشود که تا این قدر حکومت و اقتدارش دوام کرده باشد چون قرآن که مرکز اصلی است اثرش در تمام افعال و عادات مسلمین از کلی و جزئی آشکار است.

از طرف دیگر مردم ایران در میان همه مللی که اسلام را پذیرفتند از یک امتیاز خاص برخوردارند و آن این که هیچ ملتی مانند ایران به این سهولت نظام فکری پیشین خود را رها نکرد.

دوزی مستشرق معروف گوید:مهمترین قومی که تغییر مذهب داد ایرانیان بودند زیرا آنها اسلام را نیرومند و استوار نمودند نه عرب.

منبع:خدمات متقابل اسلام و ایران؛مرتضی مطهری

تعداد بازدید ها: 5984