نسل امام موسی کاظم علیه السلام


نسل حضرت کاظم علیه السلام از سیزده فرزندش حضرت رضا علیه السلام، ابراهیم مرتضی، محمد عابد و جعفر، باشند، "زیدالنار" و "عبدالله" و "عبیدالله" و "حمزه " و "عباس"، "هارون"،" اسحاق"،" حسین " و حسن. نسل با برکت امام در سراسر تاریخ و جهان اسلام گوهرهای درخشانی از بزرگان علم و عمل را تقدیم نموده است و سادات موسوی کلّاً به آن امام منسوب هستند. سلسله صفویه بزرگانی چون سید مرتضی و سید رضی ستارگان درخشان نسل پاک امام هفتم علیه السلام هستند.

از دختران امام، با عظمت ترین همه آنان، سیده جلیله معظمه فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام معروف به "حضرت معصومه" سلام الله علیهاست که مزار شریفش در قم چشم و چراغ جهان اسلام و مأمن مسلمین است و حوزه علمیه مقدسه قم در کنار مرقد مطهرش، خاستگاه علم و عمل و پرورشگاه هزاران عالم عامل است.

منابع:
منتهی الامال باب نهم فصل ششم.

مراجعه شود به:
نسل با برکت امام موسی کاظم علیه السلام


تعداد بازدید ها: 14540