نجوم در عهد صفوی

1- در دوره صفویه اعتماد به ساعت سعد و نحس در میان شاهان آن سلسله رواج بسیار داشت به طوریکه استفاده از تجویز پزشک ملزم به موافقت منجم باشی بود .
2- شاه عباس اول به داشتن منجم در دربار اهمیت زیادی می داد.
3- ستاره شناسان دوره صفوی برای آموزش نجوم از کره و وسیله تعیین مختصات ستاره مورد نظر استفاده نمی کردند ، آنان کره را فلک نامیدند.
4- در دوره صفویه جنبه جادوگری و خرافی علم افلاک بر جنبه های عملی آن برتری داشت .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 10267