نتایج جنگ چالدران

نتایج جنگ چالدران

جدا شدن مناطقی نظیر : دیاربکر ، مرعش ، البستان از تصرف صفویان و ضمیمه شدن به امپراطوری عثمانی
2 . لشکر عثمانی به فرماندهی سنان پاشا علاالدوله ذوالقدر را در نزدیکی مرعش شکست داد و و کشت و بدین ترتیب عمر سلسله ذوالقدر مرعش و البستان به سر آمد و آن نواحی جزء قلمرو عثمانی شد 0
3. شکست شاه اسماعیل در این جنگ بر رفتار او در اداره امور دولت و روابط او با امرای قزبالش و نیز در روابط عناصر حکومتی ایران و عثمانی تاثیر گذاشت 0
4. نبرد چالدران ایمان اسماعیل را مبنی بر شکست ناپذیری اش از بین برد ( از سال 905 ه 0ق تا 920 ه 0 ق اسماعیل همیشه در جنگها با وجود سپاه اندک پیروز شده بود ) و تاثیر عمیقی بر اخلاق و رفتار او گذاشت 0
5. شکست چالدران خود پرستی و تکبر شاه اسماعیل را به افسردگی بدل ساخت ، پوشیدن لباس و عمامه سیاه و گرفتن پرچمهای سیاه نمونه ای از این تغییر خلق در شاه اسماعیل اول می باشد 0
6. پس از جنگ چالدران ، اسماعیل اعتبار الهی _ مذهبی خود را ازدست داد تا جایی که این امر موجب درگیری در میان گروههای حامی اوشد 0
7. ملل اروپایی از گسترش قدرت عثمانی در هراس بودند برای آنها آنان را با صفویه درگیر کنند دست به اقداماتی زدند ، اعزام سفرا و نمایندگان به دربار صفوی از این قبیل اقدامات بود 0
8. نافرمانی امراء و فرماندهان در نواحی مختلف از قبیل امیر خان موصّلوکه نایب السلطنه تهماسب میرزا در خراسان بود ، عبیدالله خان فرمانروای ازبک به خراسان حمله کرد 0
9. بی اعتنایی شاه اسماعیل پس از جنگ چالدران نسبت به اداره امور کشور سبب نا امنیها و شورشهای داخلی گردید 0 درگیریهایی که میان قبایل مختلف قزبالش روی داد نمونه ای از این نا امنیهای داخلی بوده است 0
صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

تصوف

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول شاه طهماسب اول شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده شاه عباس اول شاه صفی اول شاه عباس دوم شاه سلیمان شاه سلطان حسین شاه طهماسب دوم شاه عباس سوم‌فهرست پیامدهای سیاسی

1. کاهش قلمرو حکومت صفوی
2. شکسته شدن عظمت و شوکت امپراطوری صفویه .
3. شکست یک دولت شیعی در برابر دولت سنی مذهبی .
4. شکست چالدران موجب تضعیف روحیهُ نظامی قزلباشها وتقویت روحیهُ نظامی ینی چریها گردید

‌فهرست پیامدهای اجتماعی

1.شروع آشوبها وناامنیها در کشور
2. کاهش قدرت ونفوذ شاه در جامعه
3. به وجود آمدن اختلافاات روحی ورفتاری در شاه اسماعیل .
4. بی اعتنایی شاه اسماعیل به امور اجتماعی .
5. بی توجهی وبی اعتنایی مردم نسبت به قوانین حاکم

تعداد بازدید ها: 40538