نا امنیها و کشمکشهای داخلی و توانایی شاه در سرکوب آن هادرزمان شاه عباس اول


نا امنیها و کشمکشهای داخلی و توانایی شاه در سرکوب آنان .
1- رقابتهای درون قبیله ای میان قزلباشان .
2- کشمکشهای پیاپی و تلاش گروه تاجیکان ( نیروهای ایرانی ) برای پایان بخشی به نفوذ و سلطه قزلباشها چنان توان دولت را به تحلیل برده بود که سبب هجوم دشمنان خارجی به مرزهای صفوی شده بود.
3- احیای امنیت داخلی و قانون نظم ، از اولین اقدام شاه عباس اول بود .
4- ایجاد تعادل و توازن میان نیروهای قزلباش و تاجیک
5- تشکیل نیروهای جدیدی در امر حکومت ننام نیروی سوم جهت محدود کردن دو نیروی قدیم ، ترک و تاجیک .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 2479