نام گذاری پیامبر اکرم


عبدالمطلّب در مراسم عقیقه پیامبر اسلام، نام او را محمد نهاد و گفت:« چون می خواهم در آسمان و زمین ستوده و تحسین شده باشد، نام او را محمد می گذارم.»
و با این نام، او را به خاندان خود معرفی کرد.

منابع:

  • فروغ ابدیت ، ج1، ص 155 --- سیره حلبی، ج1، ص 93

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 6267