نام دوازده نقیب مدینه


پیامبر از میان هفتاد و پنج تن از مسلمانان مدینه که در بیعت دوم عقبه شرکت داشتند، دوازده نقیب (مسئول) انتخاب فرمود تا مسئولیت قوم خویش را به عهده بگیرند. نام آنها عبارت است از:

1- اسعد بن زراره
2- سعدبن ربیع
3- عبدالله بن رواحه
4- رافع بن مالک
5- براء بن معرور
6- عبدالله بن عمر که پدر جابر انصاری بود.
7- عباده بن صامت
8- سعد بن عباده
9- منذر بن عمرو
10- اسید بن خضیر
11- سعد بن خیثمه
12- رفاعه بن عبدالمنذر

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 8691