ناترولیت


img/daneshnameh_up/b/b1/Natrolite.jpg
ناترولیت - آگرگات های شعاعی (تا 20 میلیمتر) و آپوفیلیت
ناترولیت (Natrolite)
Na2 (Al2Si3O10).2H2O
سیستم تبلور
کامل
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات شعاعی - نودولار- دانه ای - توده ای - پودری
اشکال ظاهری
فراوان ; آلمان شرقی و غربی ، چک و اسلواکی ، ایتالیا ، ایسلند ، کانادا ، امریکا و غیره
HCl محلول در
Na2O=16.5% Al2O3=26.8% SiO2=47.4% H2O=9.3%
ترکیب شیمیایی
سفید - خاکستری - متمایل به قرمز - قهوه ای زرد
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
زئولیت های دروغین - کلسیت و غیره
هیدروترمال - بعد از آتشفشانی
منشا تشکیل
خوشه جواهری
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است lithos یعنی سدیم و natrium از کلمه لاتین
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
55.52.2ــ


منبع
تعداد بازدید ها: 11952