میکروسکوپ «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/7/75/sovarmikros.jpgنام دیگر: میکروسکوپ

موقعیت: نیمه جنوبی کره آسمان

قابل رویت از: نیمکره جنوبی زمین

اجرام درخشان: ندارد.

گوناگون: این صورت فلکی اولین بار در سال 1754 در آسمان مشاهده و نامگذاری شد.


منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 7138