مینیولیت


img/daneshnameh_up/3/37/Adular.jpg
مینیولیت - اگرگات خاکستری
رنگ درخشان (عرض تصویر 23 میلیمتر)
مینیولیت (Minyulite)
KAl2{(OH,F) - (PO4)2}.4H2O
ارترومبیک
سیستم تبلور
/عالی - مطابق با سطح /001
ابریشمی
شکستگی
شفاف
شکننده
نوع سختی
بلور- اگرگات درخشان
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; بلژیک ، استرالیا و فرانسه
NaOH حل شونده در اسیدهای گرم و
ترکیب شیمیایی
سفید - سبز
رنگ کانی
سبز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
واولیت
تشابه کانی شناسی
فسفاتها
منشا تشکیل
سوزنی
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.Minyulo نام محلی در غرب استرالیا است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ3.52.46ــ


منبعتعداد بازدید ها: 6124