مکانیسم تشکیل گسله هارابطه نوع گسلها با جهات اصلی تنش:

اگر وضعیت تنش های اصلی به وجود آورنده گسل مشخص باشد، نوع گسل حاصله را می توان پیش بینی نمود. با توجه به اینکه کدام یک از سه تنش اصلی σ3, σ2, σ1 به حالت قائم باشد، یکی از گسله های عادی ، رانده و یا امتداد لغز به وجود خواهند آمد.

1-حالتی که σ1 قائم باشد : در این وضعیت، گسل ایجاد شده از نوع عادی است و زاویه حاده آن نسبت به امتداد σ1 کمتر از 45 درجه است. و زاویه صفحه گسلی معمولا بیش از 45 درجه می باشد.

تصویر

2-حالتی که σ3 قائم باشد: در این حالت، گسل از نوع معکوس است و زاویه صفحه گسلی معمولا کمتر از 45 درجه می باشد.
3-حالتی که σ2 عمود باشد: در این حالت، گسل ایجاد شده از نوع امتداد لغز است، در این وضعیت سطح گسل به موازات σ2 و در نتیجه قائم است.

لازم به تذکر است که حالتهای اشاره شده در بالا، جزء وضعیتهای ایده آل در شرایطی که سنگ متجانس و ایزوتروپ باشد، اتفاق می افتد. در حالت کلی که سنگها حالات حدواسط را دارا هستند ممکن است گسلهای گوناگونی به وجود آیند که تحت زوایای مختلفی نسبت به جهت σ1 قرار می گیرند.

تعداد بازدید ها: 12149