موور


موور

موورها امروزه بصورت تمام هیدرولیک ساخته می شوند و با شفت تراکتور کار می کنند که در این صورت در قسمت عقب وکنار تراکتور سوار می‌شوند و یا اینکه بین دو چرخ تراکتور و در کنار قرار می گیرند موورهای معمولی یا کلاسیک که امروزه در ایران بیشتر مورد استفاده دارند شامل انگشتی ها و تیغه برنده که بین انگشتی ها و کادر تیغه حرکت می کنند، می باشند. ولی با تکامل مرتب ماشین آلات موورهای دیسکی نیز ساخته شده که دو دیسک در کنار هم با تیغه های برنده حرکت دورانی موازی با سطح زمین دارند و علوفه را قطع می کنند یک نوع دیگر موورها هم ساخته شده است که دو تیغه روی یکدیگر حرکت رفت و آمد داشته و علوفه را قطع می کند. با یک موور هیدرولیک سوار شده روی تراکتور و با عرض کار 8/1 متر هر ساعت می توان 8/0 تا 9/0 هکتار علوفه را قطع کرد و یا به عبارت دیگر در مدت 10 ساعت کار روزانه می توان 8 تا 9 هکتار علوفه را قطع نمود. با موورهای دو تیغه ای سرعت قطع علوفه بیشتر شده و در ساعت تا دو هکتار علوفه را می توان قطع کرد.


تعداد بازدید ها: 12022