مولیبدنیت


img/daneshnameh_up/5/53/Molybdenitesang.jpg
(مولیبدنیت - بلورهای پهن و کوتاه (18میلیمتر
که در متن کوارتز رشد کرده است.
مولیبدنیت (Molybdenite)
MoS2
سیستم تبلور
/ کامل - مطابق باسطح /0001
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلورهای کوچک - فلسی- تجمع پولکها
اشکال ظاهری
.و قلیاهای الکالن HF محلول در
Mo=59.94%,S=40.06% با انکلوزیون های Re,Ag,Au
ترکیب شیمیایی
خاکستری - آبی متمایل به بنفش
رنگ کانی
خاکستری - آبی بعد از انبساط سبز رنگ
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمایی - پگماتیتی - هیدروترمال - متاسوماتیک (دگرگونی مجاورتی)
منشا تشکیل
بلورهای مسطح و کوتاه
شکل بلورها
صنایع فولاد - الکترونیک - صنایع شیمیائی و غیره
محل پیدایش
به صورت ورقه های کوچک قابل انعطاف و غیر قابل ارتجاع بوده و در لمس کردن آن حالت چرب دارد. قابلیت ذوب آن کم بوده و دراسیدها کمتر محلول است. باآب شسته می شودوکانیهای مشابه آن گرافیت ، اسپکولاریت است که از آنها توسط اثرخط و جلای متفاوت شناخته می شود.
سایر مشخصات
.به معنای سرب گرفته شده استmolubdos از کلمه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
11.54.74.8


منبع
تعداد بازدید ها: 12239