موسیقی دانان مشهور

موسیقیدانان مشهور دوره صفوی

1.حافظ مظفر قمی :
    1- به سبک خراسانیان آواز می خواند .
    2- اهل عراق بود .
2.حافظ هاشم :
    1- شهرت او نزد حمزه میرزا ، ولیعهد شاه محمد خدابنده زیاد بود .
3. میرزا محمد کمانچه ای :
    1- از نوادگان بی نظیر کمانچه بود و عود نیز می نواخت .
    2- از نزدیکان و ملازمان زمان شاه اسماعیل دوم بود .
4.محمد مومن : عود نواز بی نظیر بود .
5.شاهسوار : نوازنده طنبور چهار تار بود.
6.شمسی شتر کوهی :
    1- استادی بی قرینه بود و تصنیفات زیبا داشت و
    2- در نزد شاه عباس اول مقام و منزلتی بالا داشت .صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

تصوف

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول شاه طهماسب اول شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده شاه عباس اول شاه صفی اول شاه عباس دوم شاه سلیمان شاه سلطان حسین شاه طهماسب دوم شاه عباس سومخوشنویسان دوره شاه عباس اول

7.استاد معصوم کمانچه ای
1- در ورامین اقامت داشتن
2- در خوانندگی مرتبه بالایی داشتن
8.استاد سلطان محمود طنبوره ای)
1- در طنبور نوازی بی مثل و مانند بود
2- در مشهد مقدس در خدمت ((سلطان ابراهیم میرزا
به سر می برد
9.میرزا حسین طنبوره : درطنبور نوازی بیگانه بود.
10.استاد سلطان محمد چنگی :
1- در چنگ نوازی استاد بود .
2- شیوه چنگ نوازی را به مرتبه کمال زسانیده بود .

تعداد بازدید ها: 11250