مندلفیمفرمیم - mendelevium - نوبلیوم
Tm
Md


عکس پیدا نشد
جدول کامل
خواص شناخته شده
نام , علامت اختصاری , شمارهMendelevium, Md, 101
گروه شیمیایی اکتنید
تناوب , بلوک7 , f
رنگ ناشناخته شاید سفید
نقره‌ای یا خاکستری
وزن اتمی [258] amu
ساختار الکترونی Rn]5f13 7s2]
-e بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
حالت ماده احتمالاً جامد
پایدارتری ایزوتوپها
isoNAنیمه عمر DMDE MeVDP
257Md{syn.}5.52 hε
α
SF
0.406
7.558
257Fm
253Es
258Md{syn.}51.5 d ε1.230258Fm
260Md{syn.}31.8 dSF
α
ε
β-

7.000

1.000

256Es
260Fm
260No

اطلاعات اولیه

مندلفیم ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Md و عدد اتمی 101 فرار دارد. مندلفیم یکی از عناصر شیمیایی مصنوعی و ترااورانیوم محسوب می‌شود که نهمین عنصر ترااورانیم گروه اکتنیدها است.

تاریخچــــــــــــه

نام این عنصر از نام شیمیدان روسی و ابداع کننده جدول تناوبی "Dmitri Mendeleev" گرفته شده است. مندلفیم اولین بار توسط Albert Ghiorso , bernardHarvey , Greg Choppin و Glenn T. Seaborg در اوایل سال 1955 در حین بمباران ایزوتوپ Es-153 با یونهای هلیم در شتاب‌دهنده 60 اینچ آزمایشگاه تابشی برکلی شناسایی شد. ایزوتوپ تولید شده Md-256 با نیم عمر 76 دقیقه بود. اولین شناسایی از آن جهت حائز اهمیت بود که در آن Md-256 به روش یک اتم در هر لحظه تولید شد.

ایزوتوپهـــــــــا

اکنون چهارده ایزوتوپ شناسایی شده و نیم عمر Md-258 ، دو ماه می‌باشد. این ایزوتوپ با بمباران یک ایزوتوپ انشتنیم بوسیله یونهای هلیم تولید می‌گردد و بالاخره برای مشخص نمودن خصوصیات فیزیکی آن باید مقدار کافی Md-258 ساخته شود.

کاربردهـــــا

از Md-256 برای مشخص کردن بعضی از خصوصیات فیزیکی مندلفیم در محلول آبی استفاده می‌شود.

خصوصیات

تجربه نشان می‌دهد این عنصر علاوه بر حالت اکسیداسیون تری‌پازیتیو ( III) که از ویژگیهای عناصر اکتنید است، از حالت اکسیداسیون دی‌پازیتیو ( II ) نسبتا" پایدار نیز برخوردار می‌باشد.

مباحث مرتبط با عنوان

منابع

اتصالات خارجی


تعداد بازدید ها: 7796