منبع برگه باریک


اندازه گیری طول عمر تابشی:‏


در طیف نمایی برگه باریکه ، منبعی با طبیعت کاملا متفاوت به کار می رود. مهمترین موارد کاربرد آن ‏در اندازه گیری طول عمرهای تابشی است، به این صورت که باریکه ای از یونها در یک شتاب دهنده ‏واندوگراف با حدود یک Mev شتاب داده شده به داخل یک برگ نازک شلیک می شود و به کمک ‏بعضی فرآیندهایی که کاملا شناخته نشده اند به صورت مخلوطی از یونها با درجات یونش مختلف و ‏حالات برانگیزش گوناگون از برگه خارج می شود.‏

ماهیت برگه باریکه:‏


در حالیکه سرشتی باریکه و سرعت آن کاملا اساسا بدون تغییر باقی می ماند. با برگشت یونها به ‏حالت پایه خود ، تعداد زیادی خطوط یونی ( و در بعضی حالات چند خط اتمی خنثی ) در ناحیه پشت ‏ورقه ظاهر می شود. درجه یونش تا 7-5 می رسد. و به علت سرشتی گرمایی برانگیزش ، ترازهای ‏برانگیخته شده ممکن است به طور قابل ملاحظه ای با ترازهای حاصل از منابع دیگر متفاوت باشند.‏
‏ معمولا در شناسایی ترازهای تحریک مشکل قابل توجهی وجود دارد، قسمتی از آن به علت پهنای ‏بزرگ دوپلر ، حاصل از اختلاط تعدادی از خطوط و قسمتی دیگر به سبب ضعف انرژی تابشی ناشی از ‏کوچکی چگالی الکترونی در باریکه (درحدود 3-cm5 10 ) است. ‏

شدت باریکه الکترونی:‏


شدت باریکه بستگی نسبتا شدیدی به ماده تشکیل دهنده ، به ضخامت و عمر ورقه دارد. ماده مورد ‏استفاده ، باید سبک باشد تا پراکندگی واتلاف انرژی کاهش یابد. معمولا کربن به ضخامت هایی در ‏حدود ده میکروگرم در سانتی مترمربع ( در حدود 500 آنگستروم )به کار برده می شود. به عنوان ‏کمک برای شناسایی طیف ها می توان یونهایی با بارهای متفاوت را به طور فضایی به کمک میدان ‏های الکتریکی جدا نمود. اما حتی با وجود اینها ، در تجربه باز تعدادی خطوط ناشناخته باقی می ماند. ‏
در هر حال مفید بودن این منبع در تجزیه تعدادی از طیف های یونی مخصوصا در مورد طیف های هم ‏الکترونی در یک مرحله میانی بین یونش با درجه پایین حاصل از یک قوس و یونش بسیار بالای ‏حاصل از منابع پلاسما به اثبات رسیده است.‏


تعداد بازدید ها: 7344