منابع و ماخذ

شعر معاصر

. دستغیب، عبدالعلى: «تحلیلى از شعر نو فارسى» ، صائب، 1345.
. زرّین کوب، حمید: «چشم انداز شعر نو فارسى» ، توس، 1358.
. یوشیج، نیما: «حرف هاى همسایه» ، دنیا.
. شاهین، داریوش: «راهیان شعر امروز» ، 2ج، آپادانا، 1364.
. دستغیب، عبدالعلى: «سایه روشن شعر نو پارسى» ، فرهنگ، 1348.
. شاملو، احمد: «شاهکارها، زیباترین شعر نو» ، 1347.
. کار، فریدون: «شاهکارهاى شعر معاصر ایران» ، امیرکبیر، 1337.
. زرّین کوب، عبدالحسین: «شعر بى دروغ، شعر بى نقاب» ، علمى، 1346.
. حقوقى، محمّد: «شعر نو از آغاز تا امروز» ، سازمان کتاب هاى جیبى، 1357.
. سادات اشکورى، کاظم: «قاصد روزان ابرى (نگاهى به آثار چهار شاعر معاصر-بزرگمهر، 1366.
. میرصادقى، میمنت:کتاب شناسى شعر نو در ایران
. شاهرخى، محمود; مشفق کاشانى، عبّاس: «مجموعه شعر جنگ» ، امیرکبیر، 1367.
. سازمان کتاب هاى جیبى: «نمونه هاى شعر آزاد» ، 1340.
. داریوش، پرویز: «نمونه هاى شعر نو» ، سخن، 1325.

داستان معاصر


. میرصادقى، جمال: «ادبیّات داستانى» ، شفا، 1366.
. چند نویسنده (مصاحبه): «از روى دست رمان نویس» ، محسن سلیمانى، نشر هنر اسلامى، 1367.
. عابدى، داریوش: «پُلى به سوى داستان نویسى» ، مدرسه، 1371.
. سلیمانى، محسن: «چشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار(
. موپاسان، گى دو: «داستان نویسى» ، احمد بیرشک، مجله سخن، دوره3، ش1.
. میرصادقى، جمال (مقدّمه): «داستان هاى نو» ، شباهنگ، 1366.
. سلیمانى، محسن:رمان چیست؟
. میرصادقى، جمال: «عناصر داستان» ، شفا، 1364.
. میر صادقى، جمال: «قصّه، داستان کوتاه، رمان» ، آگاه، 1360.
. سپانلو، محمّدعلى: «نویسندگان پیشرو ایران» ، زمان، 1362.
. کسمایى، على اکبر: «نویسندگان پیشگام در داستان نویسى امروز ایران» ، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران، 1363.
. یونسى، ابراهیم: «هنر داستان نویسى» ، امیرکبیر، 1352.

تاریخ ادبیّات و نمونه هاى نثر و نظم


. گروگان، حمید: «آثار آل قلم (منتخب یازده قرن نظم و نثر فارسى)»، مدرسه، 1369.
. آیینه وند، صادق: «ادبیّات انقلاب در شیعه» ، 2 ج، مرکز نشر فرهنگ اسلامى، 1359.
. آژند، یعقوب: «ادبیّات نوین ایران» ، امیرکبیر، 1363.
. شفیعى کدکنى، محمّدرضا: «اَدوار شعر فارسى (از مشروطیّت تا سقوط سلطنت)» ، توس، 1359.
.آرین پور، یحیى: «از صبا تا نیما» ، 2 ج، شرکت سهامى کتاب هاى جیبى، 1350.
. پنج استاد دانشگاه تهران: «برگزیده متون ادب فارسى» ، مرکز نشر دانشگاهى، 1366.
. براون، ادوارد: «تاریخ ادبى ایران (از قدیم ترین روزگاران تا زمان سعدى)» ، على پاشا صالح، امیرکبیر، سوم، 1356.
. براون، ادوراد: «تاریخ ادبى ایران (از سعدى تا جامى)» ، على اصغر حکمت، امیرکبیر، چهارم، 1357.
. همایى، جلال الدّین: «تاریخ ادبیّات ایران» ، 2 ج، فروغى، 1309.
. اته، هرمان: «تاریخ ادبیّات ایران» ، رضازاده شفق، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
. براون، ادوارد: «تاریخ ادبیّات ایران (از آغاز عهد صفویّه تا زمان حاضر)» ، رشید یاسمى، 1316.
.همایى، جلال الدّین: «تاریخ ادبیّات ایران از قدیمى ترین عصر تاریخى تا عصر حاضر» ، 2 ج، فروغى، 1340.
. صفا، ذبیح الله: «تاریخ ادبیّات در ایران» ، 5 ج.
. صفا، ذبیح الله: «تاریخ تحوّل نظم و نثر فارسى» ، امیرکبیر، 1353.
.. نفیسى، سعید: «تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسى» ، 2 ج.
. صفا، ذبیح الله: «حماسه سرایى در ایران» ، پیروز، 1333.
. مؤذّنى، على محمّد: «در قلمرو آفتاب» ، قدیانى، 1372.
. حمیدى شیرازى، مهدى: «دریاى گوهر» ، 3ج، امیرکبیر، سوم، 1349.
. فروزانفر، بدیع الزّمان: «سخن و سخنوران» ، خوارزمى، دوم، 1332.
. شمیسا، سیروس: «سیر غزل در شعر فارسى» ، فردوس، 1362.
. صفا، ذبیح الله: «گنجینه سخن» ، دانشگاه تهران. 1330.
. دبیرسیاقى، محمّد: «نثرهاى دلاویز فارسى» ، زوّار، 1347.
. متینى، جلال: «نمونه هایى از نثر فصیح فارسى معاصر» ، کانون کتاب، 1338.

دانشهای ادبى


. شمیسا، سیروس: «آشنایى با عروض و قافیه» ، فردوس، 1367.
. رازى، شمس قیس: «اَدَوات شعر و مقدّمات شاعرى» ، تأیید، اصفهان، 1348.
. وحیدیان کامیار، تقى: «بررسى منشأ وزن شعر فارسى» ، آستان قدس رضوى، مشهد، 1370.
. آل رسول، عبدالحسین: «چگونه مطالعه کنیم؟» ، زمان، 1340.
. وحیدیان کامیار، تقى: «حرف هاى تازه در ادب فارسى (وزن و قافیه، زبان شناسى، افسانه نویسى)» ، جهاد دانشگاهى دانشگاه شهید چمران، اهواز، 1370.
. پورجوادى، نصرالله (زیر نظر): «درباره ترجمه» ، مرکز نشر دانشگاهى، 1365.
. صافى، قاسم: «روش تألیف و نقد و اصلاح» ، 1364.
. اقبالى، معظّمه: «شعر و شاعران در ایران اسلامى» ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1363.
. بهزادى اندوهجردى، حسین: «طنز چیست؟» ، مجموعه سخنرانى هاى دومین کنگره تحقیقات ایرانى، ج 1، 1351.
. حمیدى شیرازى، مهدى: «عروض حمیدى» ، پیروز، 1342.
. یغما، عادل: «فنّ تلخیص کتاب» ، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، 1361.
. تبرّا، حبیب: «گزارش نویسى» ، امیرکبیر، 1364.
. فرشیدورد، خسرو: «نکته هایى درباره عروض فارسى» ، جشن نامه مدرّس رضوى، 1356 و 1357.
. ناتل خانلرى، پرویز: «وزن شعر فارسى» ،بنیاد فرهنگ ایران.
. وحیدیان کامیار، تقى: «وزن و قافیه شعر فارسى» ، مرکز نشر دانشگاهى، 1367.

شناخت و تحلیل آثار نظم و نثر


.نفیسى، سعید: «احوال و آثار رودکى» ، 3 ج، 1306 و 1310 و 1319.
. زرّین کوب، عبدالحسین: «با کاروان حُلّه (بیست تن از شاعران از رودکى تا بهار)» ، آریا، 1343.
. محقّق، مهدى: «تحلیل اشعار ناصر خسرو» ، دانشگاه تهران، 1359.
. دشتى، على: «تصویرى از ناصرخسرو» ، جاویدان، 1362.
. مطهّرى، مرتضى: «تماشاگه راز» ، صدرا، 1359.
. خرّمشاهى، بهاءالدّین: «حافظ نامه» ، 2 ج، سروش، 1366.
. نلدکه، تئودور: «حماسه ملّى ایران» ، بزرگ علوى، سپهر.
. فرزانه، محسن: «خیّام شناخت» ، 1353.
. محجوب، محمّدجعفر: «درباره کلیله و دمنه» ، خوارزمى، 1336.
. دشتى، على: «دَمى با خیّام» ، امیرکبیر، دوم، 1348.
. زرّین کوب، عبدالحسین: «سرّنى (نقد و شرح مثنوى)» ، 2 ج، علمى، دوم، 1366.
. شفیعى کدکنى، محمّدرضا: «شاعر آینه ها (بررسى سبک هندى و شعر بیدل)
. فروزانفر، بدیع الزّمان: «شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ عطّار)
. گلچین معانى، احمد: «فرهنگ اشعار صائب» ، 2 ج، مؤسّسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1364.
. اهور، پرویز: «کِلْک خیال انگیز» ، زوّار، 1363..

آیین نگارش و علوم بلاغى


. صفا، ذبیح اللّه: «آیین سخن (مختصرى در معانى و بیان فارسى)» ، فردوس، یازدهم، 1363.
. شریعت، محمّد جواد: «آیین نگارش» ، دانشگاه اصفهان.
. سمیعى، احمد: «آیین نگارش» ، مرکز نشر دانشگاهى، 1366.
. دفتر تحقیقات و برنامه ریزى درسى وزارت آموزش و پرورش: «آیین نگارش و خلاصه دستور زبان فارسى» ، 1364.
. احمدى گیوى، حسن: «ادب و نگارش» ، دانشگاه علاّمه طباطبایى، 1363.
. کزّازى، میر جلال الدّین: «بدیع» ، نشر مرکز.
. وزین پور، نادر: «بر سمند سخن» ، فروغى، پنجم، 1371.
. کزّازى، میرجلال الدّین: «بیان» ، نشر مرکز، 1368.
. رزمجو، حسین: «روش نویسندگان بزرگ معاصر» ، توس، سوم، 1370.
. فرشیدورد، خسرو: «زبان رسمى یا زبان معیار» ، مجلّه تماشا، ش 355 و 357 و 358.
. چهار استاد دانشگاه: «زبان و نگارش فارسى» ، سمت، چهارم، 1371.
. همایى، جلال الدّین: «صناعات ادبى (فنّ بدیع و اقسام شعر فارسى) علمى.
. همایى، جلال الدّین: «صنایع معنوى بدیع و سَرَقات ادبى» ، توس، دوم، 1361.
. شفیعى کدکنى، محمّدرضا: «صور خیال در شعر فارسى» ، نیل، 1350.
. جمال زاده، محمّد على: «طریقه نویسندگى و داستان سرایى» ، دانشگاه شیراز، 1345.
. خطیب رهبر، خلیل: «فنّ نثر در ادب فارسى» .
. همایى، جلال الدّین: «فنون بلاغت و صناعات ادبى» ، دانشگاه علاّمه، 1354.
. کزّازى، میرجلال الدّین: «معانى» ، نشر مرکز، 1370.
. آهنى، غلامحسین: «معانى بیان» ، بنیاد قرآن.
. شمیسا، سیروس: «معانى و بیان» ، ج1، دانشگاه پیام نور، 1370.
. تجلیل، جلیل: «معانى و بیان» ، مرکز نشر دانشگاهى، دوم، 1363.
. دوانى، على: «هنر نویسندگى» ، میقات، 1361.

مرجع شناسى، و روش تحقیق


. آریان پور، امیرحسین: «پژوهش» ، امیرکبیر، چهارم، 1362.
. زرّین کوب، عبدالحسین: «تحقیق درست» ، مجلّه سخن، سال 9، ص409 تا 416.
. اوستا، مهرداد: «روش تحقیق در دستور زبان فارسى و شیوه نگارش» ، عطایى.
. قائمى، على: «روش تحقیق در یک مکتب» ، دارالتّبلیغ اسلامى، قم، 1358.
. حسین نژاد، : «روش تحقیق مفهومى در متون اسلامى» ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1357.
. ناتل خانلرى، پرویز: «شیوه و روش تحقیق» ، مجلّه سخن، دوره 25، ش 3 و 4، مرداد و شهریور 1355، ص 261 تا 273.
. انوار، پروین: «مأخذشناسى و استفاده از کتابخانه» ، زوّار، 1354.
. آریان پور، امیرحسین: «متدلوژى تحقیق و مأخذشناسى» ، مؤسّسه علوم ادارى دانشگاه تهران، 1334.
. ستوده، غلامرضا: «مرجع شناسى و روش مطالعه در ادبیّات فارسى»، سمت، 1371.

تعداد بازدید ها: 52770