ملیبدنم


این عنصر نیز از عناصر کم مصرف گیاه به شمار می رود و بیشتر برای احیاء ازت در گیاه مورد نیاز می باشد. علایم کمبود ملیبدنم شبیه کمبود ازت می باشد که با زردی و سوختگی و لوله شدن برگ ها همراه است. ملیبدنم در خاک های قلیایی بیشتر از خاک های اسیدی برای گیاه قابل استفاده می شود. برای رفع کمبود آن گیاه را با محلول ملیبدنات سدیم یا آمونیم محلول پاشی می کنند.

تعداد بازدید ها: 5198