ملوک الطوایف دوم در اندلس


ملوک الطویف دوم (1170-1145. م/535-565.ق)

پس از پایان قطعی حکومت مرابطون در اسپانیا در سال 1145و تا سال1170 که اندلس تحت قدرت مسلم الموحدون قرار گرفت ،دوره هایی سراسر هرج و مرج و پریشانی است .
در این دوره ، اندلس بین شهریاران و حاکمان کوچکی تقسیم شده بود . لکن این شهریاران کوچک مانند دولت های کوچک دوره پس از سقوط خلافت اموی اندلس نماینده "طوائف"نبودند.
پس از سال 1145 نیز حکام پاره ای از این مراکز ،سیادت الموحدون وپاره ای برتری سلاطین مسیحی را به رسمیت می شناختند . br>

واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد

1.چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟
2.مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟
3.مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟
4.چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟
5.بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها


1.باستان شناسی(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.فلسفه تاریخ
2.زبان شناسی( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )
تعداد بازدید ها: 10154