مقررات مالی تعاونی ها


سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:

  1. از حداقل پنج درصد به بالا یا تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره قانونی منظور می شود.
ذخیره قانونی تا زمانی که میلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است. تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم دخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرند.
  1. حداکثر پنج درصد از سودخالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.
  2. چهاردرصد از سودخالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد.
  3. درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء کارکنان ، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی تخصیص داده می شود.
  4. پس از کسر وجوه باقی مانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد.تعداد بازدید ها: 27512