معنای کلمه اللّه و کلمات اللّه


«کلمه اللّه» و «کلمات الله» اصطلاحاتی قرآنی هستند، که در موارد متعدد و به معانی گوناگونی به کار رفته‌اند.
معنای «کلمه الله» سخن، وعده و عمل خداوند، و معنای «کلمات الله» سخنان خداوند، مخلوقات و .... است.
گاه به یکی از افعال برجسته الهی نیز کلمه الله گفته شده است؛ همانند عیسی بن مریم که در قرآن چنین لقبی دارد؛ بدان جهت که خلقتش با سایر بنی آدم متفاوت بود، بدون پدر متولد شد، از کودکی پیامبر بود و در گهواره سخن می‌گفت.

منابع:
قاموس قرآن، ج 6، ص 141.


تعداد بازدید ها: 19383