معماها و جدول علمی


.....
1
2
3
4
5
6
7
8
1
..... ..... ..... ..... ۝ ..... ..... .....
2
. . . . ..... . . .
3
. . . . . . ۝ .
4
. ۝ . .۝ . . . .
5
. . . . . . ۝ .
6
. . . . ۝ . . .
7
۝ . ۝ . . ۝ . .
8
. . . . . . . .

افقی

 1. واحدی برای نیرو - از کمیتهای اصلی فیزیک
 2. محافظ کره زمین در برابر پرتوهای زیانبخش خورشید
 3. یکایی برای فشار
 4. کاشف الکل
 5. رئوف
 6. ضمیر جمع غایب - حرف بیهوده
 7. بزرگ و کوچک در آسمان است - حرف فاصله
 8. الکترون مثبت

عمودی

 1. حالتی از ماده
 2. واحد نیوتن _نژادی در آسیا
 3. برشی از کره
 4. قرن در هم - نوعی آسیاب
 5. نوعی درخت جنگلی _ صنم
 6. حرکتی که حول دایره‌ای صورت گیرد.
 7. موز توخالی - از پیشوندهای SI
 8. عنصری شیمیایی

معماها

 1. فرض کنیم سه نقطه در یک صفحه داریم که بر یک راستا قرار نگرفته باشند چند خط می‌توان در آن صفحه کشید که فاصله هر یک از آنها از سه نقطه یاد شده مساوی باشد؟

 2. می‌دانیم که آب در فشار پایین در درجه حرارت پایین جوش می‌آید. چرا بجای کتریهای جوش آب برقی گرمایی ، از کتریهایی که ایجاد خلاء می‌کنند استفاده نمی‌شود؟

 3. در یک صفحه شطرنج ، چند مربع می‌توان یافت؟

منابع

 1. مجلهMathematical Intelligencer شماره 2 جلد 25 یا www.math.uwaterloo.ca/~shalit/papers.html

  تهیه و تنظیم: خانم فاطمه رحمانیتعداد بازدید ها: 61458