معجزه امام سجاد علیه السلام


یکی از شیعیان از حضرت امام سجاد علیه السلام پرسید:«به چه علت ما بر دشمنان‌مان برتری داریم در حالی که در بین آنها افرادی هستند که ظاهر آراسته‌تری از ما دارند؟!»
امام علیه السلام به او فرمود:«آیا دوست داری فضیلت خودت را بر آنها مشاهده کنی؟» عرض کرد:«آری.»
امام دست خود را به صورت او کشید و فرمود:«نگاه کن!»
آن مرد به محض مشاهده افرادی که در آنجا حضور داشتند، مضطرب شد و گفت:«مرا به همان حالتی که بودم برگردانید، چرا که من در مسجد جز روباه و بوزینه و سگ نمی بینم!»
امام دوباره دستی به صورت او کشید و او به حال اول خود برگشت.

مراجعه شود به:
معجزات و کرامات امام سجاد علیه السلام


تعداد بازدید ها: 12956